dr Jacek Szmalec -  terapeuta SI (II stopień),  oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT Bobath, międzynarodowy trener masażu Shantala, rewalidator osób chorych, terapeuta Prehtla, fizjoterapeuta, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, trener metody INPP, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (autyzm), Adiunkt UMK w Toruniu. Gościnnie prowadzi wykłady i warsztaty na WSB w Toruniu i Gdańsku oraz UMCS w Lublinie. Pracuje w SOSW Szymanowo k/Morąga. Prowadzi własny gabinet terapeutyczny w Ostródzie.

Dnia 05.11.2018 obronił pracę doktorską na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem promotora  dr hab. Anety Borkowskiej i promotora wspierającego dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek pod tytułem" Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich".

Trener prowadzi następujące szkolenia:

- DYSPRAKSJA/DCD W EDUKACJI - OCENA I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE.

- INPP - SZKOLENIE PODSTAWOWE

MASAŻ SHANTALA - POZIOM BAZOWY

- MASAŻ SHANTALA - POZIOM INSTRUKTORSKI

- PRZETWARZANIE SENSORYCZNE

- TERAPIA RĘKI

- TERPIA RĘKI PLUS.

Publikacje:

dr Lena Krumlinde-Sundholm – zarejestrowany terapeuta zajęciowy, profesor nadzwyczajny z szerokim doświadczeniem w zakresie rehabilitacji dziecięcej, starszy pracownik naukowy w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Dr Lena Krumlinde-Sundholm jest zaangażowana w rozwijanie narzędzi oceniających , takich jak: AHA, MACS, CHEQ. Prowadzi także badania dotyczące efektywności podejmowanych interwencji jak: CIMT, ukierunkowany trening funkcjonalny. - warsztaty AHA

mgr  Britt-Marie Zethraeus – zarejestrowany terapeuta zajęciowy z szerokim doświadczeniem w zakresie rehabilitacji dziecięcej, adiunkt w jednostce neuropediatrycznej wydziału Zdrowia Kobiety i Dziecka w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Jest obecnie zaangażowana w kilka projektów dotyczących rozwijania narzędzi oceniających w długim okresie po zabiegach wykonywanych na ręce i skutków działań stosowania zastrzyków z botuliny. - warsztaty AHA

Dr Anna Prokopiak - nauczyciel dyplomowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z  UMCS w Lublinie to: "Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym". Jest Terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Doskonale posługuje się językiem włoskim w mowie i piśmie.

Prowadzi szkolenia:

 1. EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM.
 2. PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ZAKRESIE WSPIERANIA RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

Jest autorką wielu publikacji, których tytuły przedstawiono poniżej (wybór).

Dr Ewa Binkuńska – logopeda, językoznawca, specjalność emisja i higiena głosu oraz wczesna interwencja logopedyczna.

Pracę jako logopeda rozpoczęła w 1996 roku. Od 2009 roku pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 2014 pracuje w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi terapię logopedyczną z osobami dorosłymi z zaburzeniami głosu oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy. 

Od 2011 roku przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje (wybór):

 • Binkuńska E. (2012), Higiena i emisja głosu mówionego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Binkuńska E. (2011), Poziom wiedzy nauczycieli z zakresu higieny i emisji głosu, [w:] Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, red. A. Bogaj, E. Hoffmann, S. Kwiatkowski, M. Szymański, red. naukowy R. Gerlach, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 60-66, nr 2(114) 2011.
 • Binkuńska E. (2014), Wykorzystanie rezonatorów w emisji głosu mówionego, [w:] Forum Logopedy, red. naczelny Lucyna Latajka, red. merytoryczny A. Walencik-Topiłko, lipiec 2014 (nr 2), s. 50-53.
 • Binkuńska E., Głos w kreowaniu wizerunku, [w:] Logopedia artystyczna; (w druku)
 • Binkuńska E., Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem, [w:] Logopedia artystyczna. (w druku)
 • Szmalec J., Binkuńska E., Kozakiewicz K., "Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome – case analysis." - ScieConf 2018, ISSN: 1339-9071, CD ROM ISSN: 1339-3561, ISBN: 978-80-554-1465
 • Binkuńska E. Szmalec J (2018). Obraz zaburzeń komunikacji oraz rozwoju motoryki u osób z Zespołem Dravet. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 99-112.
 • Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.

Mgr Kinga Prusinowska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania.

Pracuje jako terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i emocji oraz z ich rodzinami. Prowadzi diagnozę funkcjonalną dziecka niepełnosprawnego, zagrożonego niepełnosprawnością oraz obserwacje w placówkach. Konsultuje rodziców i nauczycieli/wychowawców. Współprowadziła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Jest wykładowcą Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy, w tym:

 • Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Dziecka,
 • Narzędzia M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

oraz szkolenia podnoszące umiejętności terapeutyczne dotyczące m.in.:

 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym,
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym, Uczeń z ADHD w szkole,
 • Boję się mówić – Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia.


Zainteresowania zawodowe związane są z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami trudnymi i niepożądanymi oraz systemami motywacyjnymi.

Pani mgr Kinga Prusinowska prowadzi szkolenie:

"ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA" W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA - PODSTAWY.

mgr Agnieszka Paczkowska - fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeutka SI,  trener i certyfikowany terapeuta INPP, certyfikowany terapeuta Metody Johansena (IAS), instruktorka Masażu Shantala, terapeutka AHA.
Kilka lat pracowała w szkole życia. Od grudnia 2010 r. prowadzi Gabinet Fizjoterapii "Neuron" w Dziećmierowie koło Kórnika. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Prowadzi szkolenie:

- PRZETWARZANIE SENSORYCZNE


 W swoim dorobku ma szereg publikacji, wśród których znajdują poniższe.

Publikacje:

1. Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego - niedocenianego problemu zdrowotnego.
2. Rola dotyku w rozwoju małego dziecka- masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem.
3. Wykrywanie problemów związanych z nieustaloną lateralizacją i możliwość im przeciwdziałania dla prawidłowego rozwoju dziecka
4. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe z zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi
5. Konduktywna pedagogika- węgierska metoda Peto w rehabilitowaniu pacjentów z upośledzeniami ruchowymi o podłożu związanym z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego 
6. Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej dla optymalizacji rehabilitacji

7. Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.

mgr Aneta Bester - po ukończeniu studiów w zakresie administracji i europeistyki zmieniła sferę zainteresowań na pomoc niepełnosprawnym i zaniedbanym społecznie dzieciom (posiada stosowne kwalifikacje dzięki ukończonym studiom "Resodjalizacja i socjoterapia"). Dzięki ukończonym studiom podyplomowym z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagigiki, pogłębionym przez ukończenie kursów i szkoleń:

 • Szkolenie "Terapia małych dzieci z niepełnosprawnościa złożoną, w tym dzieci z uszkodzonym narządem wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami",
 • Kurs "Instruktor masażu Shantala",
 • Szkolenie "Terapia ręki",
 • Szkolenie "INPP - poziom podstawowy",
 • Szkolenie "Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci - obserwacja, podstawowe ćwiczenia i metody pracy",
 • Kurs "Dojrzałość małego dziecka a problemy rozwojowe",
 • Szkolenie nauczycieli placówek ogólnodostępnych, z których korzystają uczniowie niewidomi isłabowidzący z niepełnosprawnością sprzężoną",
 • Kurs "Język migowy stopień I",
 • Kurs "Terapia behawioralna",
 • Meoda Dobrego Startu poziom I i II",
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne",
 • "Modele pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera",
 • "Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD",
 • Szkolenie "Recykling ART. - czyli jak przekształcać zwykłe przedmioty, by stały się ciekawą zabawą plastyczną",
 • Szkolenie "Zdrowo żyjemy - zdrowy styl życia promujemy - animacja i profilaktyka w oddziaływaniach wychowawczych świetlic terapeutycznych",
 • "Komunikacja wspomagająca Makaton poziom I i II",
 • Kurs kwalifikacyjny "Tyflopedagogika",
 • Kurs kwalifikacyjny "Oligofrenopedagogika",
 • "Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie",
 • Kurs podstawowy tańca towarzyskiego,
 • Kurs "Społeczny kurator sądowy",
 • Kurs "Mediator sądowy",

łączy prfesjonalizm i pasję.

dr Grzegorz Brzuzy - dr nauk pedagogicznych, w roku 2011 obronił pracę doktorską na temat: "Związek z edukacją zdrowotną, a jakością życia osób z trwałym i postępującym uszkodzeniem wzroku". Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Kowalik, a recenzentami byli: prof. nadz. Marzenna Zaorska, prof. dr hab. Roman Ossowski. Jest pedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej oraz instruktorem masażu Shantala Special Care. Jest asolwentem UMK w Toruniu, APS w Warszawie, UKW w Bydgoszczy, WSB w Toruniu.

Jest specjalistą w zakresie problemów osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. Jest zatrudniony w Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi", która prowadzi Hospicjum dla Dzieci "Nadzieja"

Trener prowadzi szkolenie:

WZROK W INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Swoim doświadczeniem i wiedzą w szczególności związaną z problematyką jakości życia, edukacją zdrowotną oraz problemami osób z niepełnośprawnością i ich rodzin, dzieli się w artkułach naukowych:

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy, visiting professor Uniwersytetu im. M. Utemisowa w Uralsku / Kazachstan; pedagog specjalny - surdopedagog, psycholog, logopeda, absolwentka studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji, szkoleń i kursów dotyczących pomocy psychospołecznej i pracy z osobami z niepełnosprawnością, m.in. w zakresie wczesnej interwencji, pomocy psychospołecznej osobom z doświadczeniami traumy. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, Konsultantka ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, organizatorka licznych szkoleń i warsztatów metodycznych z zakresu pracy z dzieckiem ze SPE, koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli „Praca z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”. Autorka wielu publikacji dotyczących specjalnych potrzeb i pracy z osobami z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi, schizofrenią i ich rodzinami.

Pani trener prowadzi szkolenia:

 1. WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ (AAC) W PRACY Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACYJNYMI
 2. WYBUCHOWE DZIECI

Wybrane publikacje spośród ponad 105:

Dominique Chiquet - to były profesjonalny lekkoatleta i gracz numer 1 w squash-a w Szwajcarii. Jest założycielem i właścicielem Motorskilllearning.com. W ramach tego portalu przedstawia program stymulowania i doskonalenia umiejętności motorycznych przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli (w tym nauczycieli WF-u), trenerów sportowych, terapeutów zajęciowych oraz terapeutów innych specjalności, dla których rozwój motoryki u podopiecznych ma duże znaczenie. Program ten jest znany na całym świecie i korzystają z niego między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Turcji, Włoszech i innych krajach europejskich. Jest trenerem, ekspertem oraz edukatorem programu rozwoju usportowienia dzieci w Szwajcarii (Swiss Kindersport) w ramach wspieranego przez szwjacarski rząd programu Swiss Youth & Sport, w którym tylko w 2015 roku wzięło udział 154 000 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Jest edukatorem dla przyszłych nauczycieli sportu dziecięcego (5-10 lat) na obszarze kantonu Bazylei. W 2008 roku utworzył portal http://kinderbasel.com propagujący zajęcia rozwijające umiejętności motoryczne, organizujący multidyscyplinarne obozy i mityngi sportowe oraz inne zajęcia sportowe na terenie kantonu Bazylea. W roku 2012 został dyrektorem okręgowego programu, w ramach ktorego wyszukuje się i przygotowuje rocznie około 500 dzieci w wieku od 4 do 12 lat do uprawiania jednej spośrod 20 dyscyplin sportowych. Program nosi nazwę Allschwil's afterschool sports program. Jest pierwszym trenerem Swiss Olympic. Jest założycielem i prezydentem istniejącego od 2018 roku portalu i oirganizacji CAPS, (International Organization of Children's Active Play & Sports), propogujacej i organizujaej zajęcia ruchowe i sportowe na całym świecie.

Resume Dominique Chiquet

 • Founder/Owner Motorskilllearning.com, providing online PE/Active play curriculums for 3-7-year-olds & MotorSkillLearing PE certification workshops globally for teachers/coaches.
  (representations in the United States, China, India, and many others).

 • Coach Expert Educator for Swiss Kindersport, part of  Swiss Youth & Sport , a government-supported Sports program with participation of 154'000 children (age 5-10)  annually (2015). 

 • CAPS president, (International Organization of Children's Active Play & Sports).

 • Kindersport educator for the state of Baselland for becoming Kindersport teachers(for ages 5-10).

 • 2008 - Founder/Owner http://kinderbasel.com, running motor skill development classes, multi-sport camps, sports parties and various sports classes in the state of Basel, Switzerland

 • 2012 - Director of the county of Allschwil's afterschool sports program ages 4-12 with over 500 children participating annually, exposing them to 20 different sports.

 • Coach 1  Swiss Olympic, the Swiss National Governing body for professional athletes.

 • Former Professional Athlete, Swiss No 1 Squash Player.

Founder and owner:

KinderBasel: http://kinderbasel.com, running motor skill development classes, multi-sport camps, sports parties and various sports classes in the state of Basel, Switzerland, 800 Children participating per year with 30 part-time staff, established in 2008.

CAPS, (International Organization of Children's Active Play & Sports), running workshops around the globe for active play & sports, established in 2018

 

      .

Dr Grzegorz Biliński -  od początku swoje zainteresowania zawodowe związał z fizjoterapią. W 2003 uzyskał tytuł magistra fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym.  W 2012 roku otworzył przewód doktorski na AWF Wrocławskim badając zaburzenia równowagi jako konsekwencję zabiegów na sercu. W 2015 roku obronił pracę doktorską.

Swoje zainteresowania naukowe, które przekłada na praktykę, poszerzał biorąc udział w licznych kursach, których było ponad 100. Konsekwencją tego są uprawnienia jakie uzyskał. Jest międzynarodowym terapeutą Bobath, asystentem Stymulacji Bazalnej, terapeutą PNF oraz członkiem IPNFA Poland od 2007r, absolwentem kursów terapii manualnej, terapii Kranio-Sakralnej, PRI, Kinesiology Taping a także instruktorem Aktywnej Rehabilitacji. Od początku doceniał wagę przekładania wiedzy na praktykę i dlatego już na początku swojej pracy pomagał osobom z głęboką niepełnosprawnością, a jeszcze w trakcie studiów angażował się wraz z przyjaciółmi w działania fundacji pomagającej dzieciom z porażeniem mózgowym w Opolu. Po krótkim stażu w Wojewódzkim Centrum Medycznym w zakładzie rehabilitacji otrzymał propozycję pracy na stanowisku fizjoterapeuty w ZAZ Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu W latach 2004-2006 pełnił tam również funkcję kierownika rady programowej. W 2006 roku otrzymał propozycję pracy w WCM w Opolu w oddziale Kardiologicznym a także wielokrotnie ze względu na doświadczenie i wiedzę w prowadził terapię i konsultował chorych w oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Ze względu na nowatorskie podejście oraz uzyskiwane spektakularne efekty w pracy z pacjentami w śpiączce otrzymywał prośby o konsultacje w różnych przypadkach w całym kraju.

Stworzył autorski kurs o podnoszeniu, przemieszczaniu i układaniu chorych oraz Terapię Bazalną, będącą hybrydą technik konceptów takich jak: Bobath, PNF, Stymulacji Bazalnej, oparte o wieloletnią praktykę kliniczną w pracy z pacjentami po uszkodzeniach mózgu i obwodowego układu nerwowego i w "śpiączce". 

Aktualnie wspólpracuje z Akademią Rehabilitacji w Opolu oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu.

Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji, z których niektóre są wymienione poniżej:

 1. M. Niedzielski, J. Soboń, K. Demko, Z. Borysiuk, Grzegorz Biliński, (2014), "An attempt to assess the dependence between mobility range and the respiratory phase", Medycyna Sportowa, t. 30, zeszt 1
 2. Grzegorz Biliński, Martyna Kasper, Jolanta Żurakowska, Jacek Soboń, (2016), "Aktywna rehabilitacja w wodzie osób po uszkodzeniu układu nerwowego" w "Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność. Postawy - badania - wieloaspektowość"
 3. Kamil Zwierzchowski, Gabriela Bidzińska, Piotr Matusz, Piotr Tkocz, Grzegorz Biliński (2016), "Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u chorego po przebytym udarze TIA: opis przypadku  w  "X-lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu. Teoretyczno-praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii", 
 4. Alina Radajewska, Józef Opara , Grzegorz Biliński, Antonina Kaczorowska, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Aleksandra Kucińska, Ewelina Lepsy, (2017), "Effectivenes of mirror therapy for subacute stroke in relation to chosen factors, "Rehabilitation Nursing", t. 42 zeszyt: 4
 

Dr hab. Maciej Kołodziejski - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pedagogirm i muzykiem. Zajmuje się pedagogiką wczesnoszkolną, problematyką audiacji, teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, pomiarem w edukacji muzycznej, rozwijaniem kreatywności dziecięcej (w tym improwizacją muzyczną). Jest promotorem jednego doktoratu z zakresu pedagogikimuzycznej, drugi jest w trakcie.

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Wymiany Akademickiej. rzeczoznawcą podręczników do muzyki MEN oraz członkiem rady naukowej PTEEG (Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona) w Bydgoszczy.

Jest autorem kilkunastu mongrafii naukowych, rozdziałów w monografiach, studiów empirycznych oraz ponad 140 artykułów opublikowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i Słowacji.

Trener prowadzi następujące szkolenia:

 1. WYKORZYSTANIE TEORII UCZENIA SIĘ MUZYKI WG E.E. GORDONA DO WSPOMAGANIA ROZWOJU MUZYCZNEGO I UMUZYKALNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.WYKORZYSTANIE TEORII UCZENIA SIĘ MUZYKI WG E.E. GORDONA DO WSPOMAGANIA ROZWOJU MUZYCZNEGO I UMUZYKALNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.
 2. KREATYWNI MUZYCZNIE? DLACZEGO NIE! WARSZTAT PODSTAW IMPROWIZACJI MUZYCZNEJ
 3. JAK JESTEŚ INTELIGENTNY, A NIE CZY! PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH PODCZAS WCZESNEJ EDUKACJI.

 

Publikacje (wybór):

mgr Mikołaj Zmełty - psycholog - absolwent Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, oligofrenopedagog, w takcie zdobywania licencji terapeuta behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku OREW-ach. Aktualnie pracuje w Szkole Specjalnej w Bielsku Białej. Wykładowca na wyższych uczelniach.

Od początku pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zespołami genetycznymi. Innymi wyzwaniami z tej sfery jakie podjął to prowadzenie zajęć na uczelniach wyższych z przedmiotów o tematyce diagnozy i terapii uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, psychologii rozwojowej czy wsparcia psychologicznego rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju. W pracy terapeutycznej najbardziej ceni sobie postępowanie efektywne i oparte na badaniach, stąd zainteresowanie terapią behawioralną.

Prowadzi szkolenia:

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem