Aktualności

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Szkolenie to jeden ze sposobów dokształcania się, pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności,które następnie często wykorzystuje się w pracy zawodowej lub na własne potrzeby. Niektóre grupy zawodowe mają niemalże obowiązek dokształcania się. Ponieważ zawyczaj nie ma nic za darmo, więc przy ograniczonej zasobności własnego portfela warto poszukać zewnętrznych źródeł finansowania swojego rozwoju. Są takie intstytucje, które dysponują środkami na ten cel. Poniżej o kilku z nich w kontekście szkoleń oferowanych prze Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Jest to wydzielona część Funduszu Pracy, jaką dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w danym roku kalendarzowym, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego  zarówno pracowników jak i pracodawców. aby strać się o dofinansowanie pracownik musi być wysyłany na szkolenie przez pracodawcę, albo mieć jego zgodę na to.

W przypadku przedsiębiorstw (instytucji) KFS, jeśli zaakceptuje wniosek, dofinansuje szkolenie pracownika maksymalnie w 80%, zaś pracodawca musi wyłożyć na nie co najmniej 20% środków. Jeśli dofinansowanie dotyczy pracownika (pracodawcy) mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniającej maksymalnie 10 pracowników (czy włącznie z włascicielem – nie wiem), to może ono wynieść nawet 100% kosztów szkolenia, ale nie może być większe co do wartości niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na uczestnika szkolenia.

Firma Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego prze Wojewodzki Urząd Pracy w Olsztynie i dzięki temu organizowane przez nią szkolenia mogą być dofiansowywane przez KFS.

Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

2.28/00021/2014

Więcej informacji o KFS, wymogach i warunkach przyznania dofinansowania uzyskają Państwo po zapoznaniu się z treścią artykułu klikając na poniższy link do strony internetowej o adresie:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Są to informacje ogólne. Szczegółowe wymagania poda lokalny Powiatowy Urząd Pracy.

Im wcześniej wystąpicie Państwo o środki do PUP, tym macie większe szanse na dofiansowanie własnych porzeb szkoleniowych, bo zazwyczaj środki są szybko rozdysponowane.

ŚRODKI UNIJNE

Od kilku lat na terenie naszego kraju dostępne są środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej w ramach różnych programów. Środkami tymi, w tym z przeznaczeniem na dofinansowywanie szkoleń dysponują Operatorzy, których zasięg dzialania obejmuje dane województwo, co oznacza, że należy się o nie starać u Operatorów z województwa w którym znajduje się  siedziba  firmy wysyłającej pracownika na szkolenie.

O dofinasowywanie szkoleń mogą się starać firmy z 14 województw, bez mazowieckiego i pomorskiego. Osoby indywidualne, prywatne, nie prowadzące działaności gospodarczej mogą się starać o dofinansowywanie swoich szkoleń w dwóch województwach: podlaskim i podkarpackim (proszę sprawdzić tę ostatnią wiadomość,może to wkrótce ulec zmianie)

Aby mieć szansę na otrzymanie dofinansowania szkolenia, firma je prowadząca zazwyczaj musi być zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych. Firma szkoleniowa może wpisać każde szkolenie do działu szkoleń komercyjnych, lecz tam wpisane nie może być dofinansowywane ze środków unijnych. Aby szkolenia firmy mogły być dofinansowywane ze środków unijnych, musi ona mieć stosowny status nadawany przez PARP prowadzący BUR, uprawniający do dofinansowywania. 

Firma Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński ma status firmy uprawnionej do oferowania szkoleń, które mogą być dofinasowywane ze środków unijnych.

Aby rozpocząć starania ośrodki, należy sprawdzić, czy dane szkolenie jest wpisane do rejestru i może być dofinansowywane. Jeśli tak, należy skontaktować się z Opretorem środków unijnych na terenie województwa, które jest właściwe dla siedziby firmy. Watość pomocy (dofiansowania) oraz warunki jej uzyskania uzgadnia się z Operatorem. Szkolenie może być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) najwcześniej na sześć miesięcy przed terminem jego odbycia.

Poniżej pokazauję jak dotrzeć do listy Operatorów na portalu BUR na przykładzie województwa kujawdko-pomorskiego.

Operatorzy 1

Operatorzy 2

Operatorzy3

Operatorzy4

Operatorzy5

Operatorzy6

Zyczę uzyskania dofinansowania swojego szkolenia.

Dariusz Wyszyński