Oferta

PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ZAKRESIE WSPIERANIA RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI

PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ZAKRESIE WSPIERANIA RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

Cele

 1. Identyfikacja czynników mogących generować nieprawidłowe zachowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 2. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań w zakresie przeciwdziałania zachowaniom trudnym.
 3. Współpraca pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na terenie placówki oświatowej.

Treści

 1. Geneza agresywnych zachowań dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, w tym z autyzmem: różne koncepcje, kategorie czynników warunkujących zachowania trudne.
 2. Prawidłowości behawioralnego wzmacniania zachowań, kary i nagrody.
 3. Kreowanie wspierającego środowiska szkolnego.
 4. Procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia zachowań trudnych.

Efekty

Uczestnicy:

 • Udoskonalą kompetencje wzmacniania zachowań pożądanych i redukowania zachowań niepożądanych swoich uczniów.
 • Pogłębią wiedzę na temat znaczenia komunikacji w zapobieganiu zachowań trudnych.
 • Dokonają analizy zasobów i potrzeb szkoły w zakresie przeciwdziałania zachowaniom trudnym.
 • Otrzymają zaswiadczenie o ukończeniu szkolenia

Prowadząca szkolenie:

dr Anna Prokopiak

Czas trwania szkolenia:

Jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma:

Wykład połączony z prezentacją. Dyskusja.

Termin i miejsce:

Do uzgodnienia. Piątek lub poniedziałek

Cena:

200 zł + 23% VAT (246  zl) od osoby

W przypadku szkolenia zorganizowanych grup – cena do negocjacji

Minimalna i maksymalna liczba uczestników:

Od 15 do 40 osób.