Oferta

AHA – OCENA FUNKCJI RĘKI WSPOMAGAJĄCEJ

Zaproszenie na szkolenie połączone z warsztatami.

Nowe spojrzenie na ocenę jej funkcji u dzieci z jednostronną dysfunkcją ręki.

Test AHA (Assisting Hand Assessment – ocena ręki wspomagającej) jest obecnie powszechnie uznanym i często stosowanym klasyfikującym narzędziem do pomiaru efektywności z jaką dzieci z jednostronną dysfunkcją ręki wykorzystują tę rękę, przy współpracy dobrze funkcjonującej ręki, do realizacji zadań wymagających dokonywania czynności oburącz. Dzieci odbierają AHA jako trwającą od 10 do 15 minut sesję przyjemnej, częściowo zaplanowanej zabawy, podczas której korzystają z testowego zestawu wyselekcjonowanych zabawek wymagających użycia obu rąk. Następnie na podstawie nagranego obrazu wideo sporządza się punktację umiejętności ukazanych i zaobserwowanych podczas zabawy. Ocenie podlega 20 elementów, każdy w ramach czteropunktowej skali. Wynik jest klasyfikacyjną interwałową miarą poziomu, który wraz z indywidualnym profilem odpowiedzi dziecka (wywiadem) może wpływać na dobór działań.

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA: DO USTALENIA

Informacje:
tel.: +48 504 039 756
e-mail: info@mcsedu.com

AHA jest standaryzowanym testem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 18 miesięcy do 18 lat (praktycznie również dorośli) z jednostronnym porażeniem mózgowym lub porażeniem splotu ramiennego.
Wartość i wiarygodności wyników AHA są dobrze udokumentowane wieloma badaniami I., II, III, IV. Test AHA jest szeroko stosowany do oceny efektywności podejmowanych różnych działań wobec kończyn górnych, w tym terapii wymuszenia ruchu (constraint-induced movement therapy, CI, CIMT) (np. Eliasson i inni – 2011, Sakzewski i inni – 2011, Aarts i inni – 2011), terapii bimanualnej (treningu oburęcznego) (Gordon i inni – 2011), terapii toksyną botulinową – A (Hoare i inni – 2010, 2012), chirurgii ręki (Ponten i inni – 2011), szynowania (Louwers i inni – 2011) i pozwala na badanie i ocenę zachodzących zmian we współpracy obu rąk w czasie (Holmefur i inni – 2010 V, VI). Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.ahanetwork.se w celu uzyskania więcej informacji.

Podczas kursu jest prezentowany test AHA wersja 5.0. Kurs składa się z dwóch etapów:

 1. trwa 2½ dnia, obejmuje: przedstawienie informacji o konstrukcji testu, procedurach testowych, nauczenie umiejętności i praktykę punktowania przypadków dzieci przedstawionych na filmach video z wykorzystaniem informacji zawartych w otrzymanej instrukcji (podręczniku) oraz formularza komputerowego.
 2. trwa maksymalnie trzy miesiące od daty rozpoczęcia kursu i obejmuje przeprowadzenie serii testów AHA poprzez analizę nagrań wideo sześciu sesji zabawy dzieci z wykorzystaniem zestawu testowego (arkusz oceny i zabawki). Cztery nagrania zostaną dostarczone poprzez szwedzką platformę e-learning-ową, pozostałe przypadki to nagrania własne uczestników szkolenia. Sporządzone oceny i filmy uczestnik przesyła do prowadzących zajęcia poprzez internet. Poprawność wykonanej oceny jest weryfikowana przez prowadzących zajęcia. Każdy Uczestnik otrzymuje od nich indywidualną informację zwrotną. W przypadku przesłania nieprawidłowej oceny, po otrzymaniu o tym informacji ze wskazówkami, co zostało wykonane nieprawidłowo, Uczestnik ma prawo przesłać kolejną ocenę innego przypadku wraz z nagranym filmem.

Wynikiem ukończenia obu etapów jest uzyskanie certyfikatu, będącego świadectwem umiejętności:

 • demonstrowania konfiguracji, przeprowadzania i sporządzania nagrań sesji AHA i sporządzania wiarygodnej punktacji według kryteriów, zawartych w instrukcji,
 • omawiania koncepcji i konstrukcji testu oraz jego właściwości psychometrycznych,
 • interpretowania i komunikowania wyników testu.

 

1Termin szkolenia i warsztatów (I etap procesu certyfikacji):

Termin
Do ustalenia

Miejsce:
Do ustalenia

Liczba uczestników:

 • maksymalnie – 25 osób,
 • minimalnie – 16 osób.

Polecane dla:

 • fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i innych specjalności, logopedów, rehabilitantów
 • pedagogów specjalnych, specjalizujących się w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, w szczególności po MPD
 • lekarzy pediatrów, specjalizujących się w rehabilitacji.

Koszty:

3450 zł (brutto – cena może ulec zmianie) – koszt za dwa etapy procesu certyfikacji
 
Pierwszy etap procesu certyfikacji.
 
Warsztaty połączone ze szkoleniem teoretycznym.
 
W ramach ceny organizator zapewnia:
 • prowadzenie zajęć w języku angielskim przez Lenę Krumlinde-Sundholm i Britt-Marie Zethraeus ,
 • tłumaczenie liaison (zdanie po zdaniu) lub konsekutywne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski przez profesjonalnego tłumacza,
 • instrukcję w języku polskim lub angielskim (dla obcokrajowców)
 • arkusze punktacji w formie papierowej i elektronicznej po polsku lub angielsku,
 • notatnik i długopis,
 • poczęstunek w ramach przerw kawowych,
 • obiad.
Drugi etap procesu certyfikacji
 
W ramach drugiego etapu procesu certyfikacji uczestnik (kontakt drogą internetową bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia w Szwecji) jest zobowiązany do oceny 4 przypadków otrzymanych drogą e-learningową i przesłanie ich tą drogą do sprawdzenia przez Prowadzących zajęcia w ciągu miesiąca od zakończenia warsztatów. Po otrzymaniu zwrotnej informacji w ciągu następnych dwóch miesięcy uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zaaranżowania dwóch sytuacji testowych, ich sfilmowania i przeprowadzenie oceny umiejętości pacjenta zgodnie z instrukcją, przesłanie ich do sprawdzenia przez Prowadzących. Niezaakceptowanie wykonania zadania skutkuje koniecznością oceny kolejnego  nowego przypadku, aż do uzyskania pozytywnej oceny. Prowadząca zajęcia, oceniająca przesłane drogą elektroniczną przypadki, przesyła do autora zwrotną informację o ewentualnych popełnionych błędach wraz z uzasadnieniem decyzji (akceptacji lub zalecenia konieczności opracowania kolejnego przypadku).
 
Aby móc stosować AHA w praktyce zawodowej, klinicznej i w celu ukończenia kursu, musi być stosowany zatwierdzony zestaw testów dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 12 lat wraz ze specyficznymi zabawkami. Zestaw specyficznych dla metody zabawek może być zamówiony (Prowadzące warsztaty zalecają) w Handfast Inc. podczas kursu  lub podczas trwania procedury certyfikacyjnej w cenie około 3900 SEK (po obowiązującym kursie wymiany) plus koszty transportu.
 
Po pozytywnym zakończeniu obu etapów procesu certyfikacji Uczestik otrzyma Certyfikat wydany przez stronę szwedzką.
 
Wykładowcy:

Plan zajęć:

I dzień, g. 9.00-17.00 
(przerwa obiadowa około 12.00-12.45, przerwa kawowa rano i po południu)
 • Koncepcja i rozwój testu
 • Punkty testu
 • Ocena punktowa dzieci
 • Jak zaaranżować sytuację do badań
 • Zawartość zestawu testowego
 
II dzień,  g. 9.00-17.00 
(przerwa obiadowa około 12.00-12.45, przerwa kawowa rano i po południu)
 • Właściwości psychometryczne
 • Ocena punktowa dzieci
 • Starsze dzieci – sytuacja testowa
 
III dzień, 8.00-12.00 (13.00)
(brak przerwy na obiad, dłuższa przerwa kawowa około 10.30)
 • Procedura certyfikacyjna
 • Ocena punktowa dzieci
 • AHA w kontekscie innych testów i ICF (International Classification of Functioning)

! Układ zajęć w ramach danego dnia może ulec zmianie !

Dodatkowe informacje dla Uczestników:

Proszę o przygotowanie adresu mailowego potrzebnego do rejestracji na platformie e-learningowej, co będzie możliwe na dwa tygodnie ( a nawet trzy) przed rozpoczęciem szkolenia, jeśli będzie minimalna liczba uczestników oraz o zaktualizowanie przeglądarek (IE 7 i nowsza, Firefox, Chrome) oraz takie przygotowanie ewentualnego firewall-a, aby nie blokował dostępu do platformy.
Proszę o punktualne przybywanie na zajęcia.
Opuszczanie zajęć będzie skutkować niezaliczeniem I etapu kursu!

Organizator szkolenia na terenie Polski:

Mazurskie Centrum Szkoleń i Ubezpieczeń Dariusz Wyszyński, 14-100 Ostróda,
ul. Grunwaldzka 25/21, NIP: 741-100-40-49

Osoba do kontaktu:

Wszelkie pytania dotyczące kursu proszę kierować do:
Dariusz Wyszyński,
tel. komórkowy +48 504039756,
e-mail: info@mcsedu.com 

Zgłoszenia

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz rejestracyjny do pobrania) i przesłanie go drogą pocztową do organizatora
  Mazurskie Centrum Szkoleń i Ubezpieczeń, 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 25/21 lub na adres e-mail: info@mcsedu.com
 2. termin nadsyłania zgłoszeń – do dnia 15.02.2017 (bądź do dnia wyczerpania limitu miejsc)
 3. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł/osobę  w uzgodnionym telefonicznie terminie zapisanym na przesłanej drogą elektroniczną fakturze pro forma, nie później niż 25 lutego 2016 dla zgłoszenia wysłanego 15.02.2017, na konto bankowe organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3102 5365 1567.
 4. Uczestnicy, którzy wpłacą pełną kwotę do 31.01.2017 otrzymają skonto w wysokości 100 zł.
 5. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje najpierw termin całkowitej wpłaty, następnie termin zaliczki, dalej daty wpłynięcia formularza rejestracyjnego.
Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach po 25.02.2017 skutkuje przepadkiem zaliczki na rzecz organizatora.
 

 

Przypisy:

i Krumlinde-Sundholm L., Eliasson A-C. (2003) Development of the Assisting Hand Assessment, a Rasch-built measure intended for children with unilateral upper limb impairments. Scand J Occup Ther 10: 16-26.
ii Krumlinde-Sundholm L., Holmefur M., Kottorp A., Eliasson A-C. (2007) The Assisting Hand Assessment: Current evidence of validity, reliability and responsiveness to change. Dev Med Child Neur 49, 259-264
iii Holmefur M, Krumlinde-Sundholm L, Eliasson A-C. (2007) Interrater and intrarater Reliability of the Assisting Hand Assessment. Am Journ Occup Ther 61, 79-84.
iv Holmefur M, Aarts P, Hoare B, Krumlinde-Sundholm L (2009) Retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. Journal of Rehabilitation medicine. 41: 886–891
v Holmefur M, Krumlinde-Sundholm L, Bergström J, Eliasson A-C (2010) Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 52(4): 352-357.
vi Holmefur M, Kits A, Bergström J, Krumlinde-Sundholm L, Flodmark O, Forssberg H, Eliasson AC (2012) Neuroradiology Can Predict the Development of Hand Function in Children With Unilateral Cerebral Palsy. Neurorehabil Neural Repair published online 6 June 2012.